Славутицька загальноосвітня школа № 1 Найкраща школа Slavutich School #1 The Best School Школа № 1 г. Славутич      


НАША АДРЕСА:
07100 м.Славутич Київської обл.
Проспект Др.народів,19 а/с 29 тел: (04479)2-38-57
e-mail: school1slavutich@ukr.net
Неділя, 09.08.2020, 22:44

Меню сайту

Головна

Візитка школи

Досягнення вчителів

Досягнення учнів

Наші випускники - наша гордість

Учнівська організація "РУУШ"

Шкільна газета "The First"

Творчість учнів

Інформація для учнів

Інформація для батьків

Патріотичне виховання юного покоління

Кодекс етики

Статут територіальної громади

Книга пам'яті "Живі, поки пам'ятаємо"

Нормативно-правова база

Корисні сайти

Несекретні матеріали

Зовнішнє незалежне оцінювання

Державна підсумкова атестація

Фотоальбоми

Оголошення та новини

Форум

Стаття 4.2. Порядок створення органів самоорганізації населення  та здійснення ними повноважень.

1. Збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, що в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, звертаються до міської ради з ініціативою про створення органу самоорганізації населення. На зборах (конференції) обирається ініціативна група, яка буде представляти інтереси жителів у міській раді.

2. Орган самоорганізації населення легалізується шляхом реєстрації або повідомленням про заснування. Якщо відбувається реєстрація цього органу виконавчим комітетом міської ради, то він набуває статусу юридичної особи.

3. Міська рада може надавати органу самоорганізації населення власні повноваження (або їх частину) з одночасною передачею відповідних коштів та матеріально-технічного забезпечення. Вона також контролює виконання наданих нею повноважень органу самоорганізації населення.

4. Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.

5. Порядок створення органів самоорганізації населення  та здійснення ними повноважень визначається Положенням «Про порядок створення органів самоорганізації населення  та здійснення ними повноважень в м. Славутичі».

6. Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв'язку в межах кошторису виконавчого комітету.


РОЗДІЛ V. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Стаття 5.1. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування.

1. Органами та посадовими особами місцевого самоврядування м. Славутича є:

- міська рада - представницький орган місцевого самоврядування;
- міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови – посадові особи місцевого самоврядування;
- виконавчий комітет, відділи та управління, інші структурні підрозділи - виконавчі органи міської ради.

2. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах згідно із законодавством України, Статутом територіальної громади м.Славутич та Кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади.

3. Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством України окремі повноваження органів державної виконавчої влади та делеговані йому окремі повноваження міської ради.

4. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

5. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.  

Стаття 5.2. Принципи ефективного демократичного управління


1. Міська влада Славутича враховує досвід Ради Європи у сфері демократії, прав людини, верховенства права та сповідує європейські принципи ефективного демократичного управління, а саме:

- чесне проведення виборів, репрезентативність та участь;
- відповідність вимогам та очікуванням громадян;
- ефективність та результативність;
- відкритість та прозорість;
- верховенство права;
- етична поведінка;
- компетентність та інтелектуальний потенціал;
- інноваційність та відкритість до змін;
- сталий розвиток та спрямованість на тривалі результати;
- раціональне управління фінансами;
- права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія;
- відповідальність.  

Стаття 5.3. Міська рада  

1. Міська рада представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування та є єдиним органом представницької влади міської громади.

2. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

3. Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

4. Загальний склад міської ради встановлюється рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради. Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

5. Депутат міської ради - особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування.

6. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

7. Депутат міської ради складає присягу, зміст якої затверджується міською радою.

8. Депутати ради повинні зберігати в таємниці ті питання, які стають їм відомими в рамках  їх  депутатської  діяльності,  якщо  це  вимагається законом України чи рішенням ради.

9. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників  органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території м.Славутич.

10. Депутат має право знайомитися із будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

11. Депутат Славутицької міської ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок, у межах компетенції міської ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і органів об'єднань громадян.

12. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше ніж дві третини від установленого радою складу.

13. Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

14. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

15. Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.

16. Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

17. Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

18. Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний термін з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію.

19. Діяльність міської ради здійснюється відповідно до Регламенту, який затверджується міською радою.

Стаття 5.4. Постійні та тимчасові комісії. Секретар міської ради   


1. Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

2. До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії та секретар.

3. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.

4. Діяльність постійних та тимчасових комісій регламентується положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом міської ради, Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

5. Постійні комісії вивчають діяльність органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників  підприємств, установ і організацій, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

7. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений законодавством термін.

8.  Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

9. Тимчасові комісії – це органи міської ради, що обираються з числа депутатів для детального вивчення та підготовки висновків  з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міського самоврядування.

10. Повноваження тимчасової комісії припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, що створила цю комісію.

11. Посадовою особою Славутицької міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.

12. Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар міської ради діє на підставі та в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

13. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.  

Стаття  5.5. Славутицький міський голова  

1. Міський голова є головною посадовою особою міської громади.

2. Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

3. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень державних органів виконавчої влади — підконтрольним державним органам виконавчої влади.

4. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу  шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

5.  Міський голова на пленарному засіданні міської ради складає присягу, зміст якої затверджується міською радою.

6. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених законодавством, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менше, ніж двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

7. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається  міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше як однієї десятої частини  громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

8. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

- його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;
- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
- припинення його громадянства;
- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством.

9. У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством. У такому разі до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки по організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

10. Повноваження міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Славутицької міської ради та цим Статутом.

11. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.   

Стаття 5.6. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської  ради, який утворюється на термін її повноважень.

2. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків роботу виконавчого комітету організує перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

4. Кількісний та персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови та поданням міських організацій політичних партій та  громадських об’єднань.

5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів державної виконавчої влади - відповідним державним органам виконавчої влади.

6. Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менше, ніж десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.

7. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини від загального складу виконавчого комітету, та скликаються не рідше одного разу на місяць.

8. Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними, підконтрольними її міському голові,  виконавчому комітету та міський раді.

9. Прийняття на посади осіб місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору за  процедурою, передбаченою законодавством.

10. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

11. Діяльність виконавчого комітету здійснюється відповідно до Регламенту виконавчого комітету Славутицької міської ради, який  затверджується міською радою.  

Стаття 5.7. Базові документи та нормативно-правові акти місцевого самоврядування

1. Організацію і функціонування місцевого самоврядування в України регламентують Конституція і закони України, відповідні акти Президента України і Кабінету Міністрів, акти органів місцевого самоврядування та рішення, прийняті на місцевих референдумах.  

2. Систему нормативно-правових актів місцевого самоврядування міста складають :

- Статут територіальної громади;
- рішення територіальної громади, прийняті на місцевих референдумах;
- рішення міської ради; - розпорядження міського голови;
- рішення виконавчого комітету міської ради.

3. Рішення міської ради нормативно-правового характеру, які стосуються жителів міста  та суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих чи розташованих на території міста, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Рішення іншого характеру вступають у дію з моменту їх прийняття.

4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, а також рішення територіальної громади на місцевому референдумі, прийняті згідно з чинним законодавством і в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання суб'єктами місцевого самоврядування на відповідній території.

5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування в разі їхньої  невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

6. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли, за поданням міського голови та зверненням депутатів міської ради, загальних зборів громадян або за внесеною місцевою ініціативою.

7. Базовими документами міської влади і територіальної громади є:

- Стратегічний план соціально-економічного розвитку міста Славутича, в якому сформовані пріоритетні напрямки подальшого розвитку;
- Комплексна система управління якістю соціальних послуг як інструмент підвищення не тільки ролі та рівня роботи виконавчого органу, а й відповідальності перед громадянами за рівень послуг, які надаються територіальній громаді;
- Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади як механізм створення добротних і якісних умов життя, зміцнення доброзичливих взаємин славутичан.  

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА  

Стаття 6.1. Гарантії місцевого самоврядування  

1. Правові гарантії місцевого самоврядування закріплені нормами Конституції України, законами України, цим Статутом та можуть обмежуватися тільки в умовах надзвичайного або воєнного станів.

2. Органи державної виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень.

3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальною громадою за результати своєї роботи. Вони щорічно, не менше, ніж один раз на рік, звітують перед територіальною громадою про свою роботу.

4. Посадові особи місцевого самоврядування проводять прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.

5. У своїй роботі органи та посадові особи місцевого самоврядування враховують пропозиції політичних партій і громадських організацій та об’єднань.

Стаття 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування  перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами  

1. Органи, посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами за порушення ними Конституції України і законів України, положень цього Статуту відповідно до чинного законодавства.

2. Прийняті акти в системі місцевого самоврядування як такі, що не відповідають нормам Конституції та законів України, визнаються незаконними в судовому розгляді.

3. Якщо фізичним чи юридичним особам завдана шкода в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, то відшкодування проводиться за рахунок коштів міста, а якщо така шкода заподіяна посадовими особами місцевого самоврядування, то за рахунок їх власних коштів відповідно до чинного законодавства.

4. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій або бездіяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються у судовому порядку.    

РОЗДІЛ VIІ.  ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

Стаття 7.1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади    

1. Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації у місті функцій виконавчої влади.

2. Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування, незалежно від державних органів виконавчої влади.

3. Державні органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам державної виконавчої влади.

5. Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами  державної виконавчої влади.  

Стаття 7.2. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями


1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, організаціями та установами міста визначаються формою власності та джерелами фінансування суб’єктів господарювання.

2. З підприємствами, що не є комунальною власністю міста, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої соціально-економічні відносини на договірній та регуляторній основі в межах, передбачених законодавством, повноважень.

3. Відповідно до чинного законодавства та даного Статуту органи і посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо:

- надання згоди про зміни функціонального призначення об’єктів соціальної сфери;
- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг з питань благоустрою міста, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності міста, виробництва продукції та виконання інших робіт ;
- встановлення згідно з нормами чинного законодавства правил та норм ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
- надання фінансової допомоги, пільг на податки, які надходять до бюджету міста, тим підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного та культурного розвитку міста;
- визначення пріоритетних для розвитку міста видів підприємницької діяльності.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування по відношенню до підприємств, організацій та установ комунальної власності здійснюють такі функції:

- призначають та звільняють з посади їх керівників;
- утворюють, реорганізовують та ліквідовують їх;
- визначають мету, функції, організаційні форми та порядок їх діяльності, затверджують Статути;
- відповідно до законодавства встановлюють ціни, тарифи на продукцію та послуги;
- приймають рішення про їх відчуження відповідно до законодавства;
- контролюють ефективність і законність використання ними майна;
- визначають порядок використання їх доходів та прибутку, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету.    

Розділ VIІІ. МАТЕРІАЛЬНО–ФІНАНСОВА ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА  

Стаття 8.1. Комунальна власність територіальної громади


1. Матеріальну основу місцевого самоврядування становить власність територіальної громади  (комунальна власність).

2. До комунальної власності територіальної громади належать:

- земля та інші природні ресурси, корисні копалини місцевого значення;
- комунальні підприємства міста (підприємства, засновані на власності міської громади);
- комунальний житловий фонд та нежитлові будівлі, приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, споруди тощо;
- майно, що передано до комунальної власності територіальної громади;
- інше майно і об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права власності, частки (паї) та майнові права, акції, а також кошти, отримані від відчуження майна;
- доходи бюджету міста, цільові фонди, інші кошти та депозити органів місцевого самоврядування в банківських установах, цінні папери, інші, передбачені чинним законодавством, фінансові ресурси.

3. Славутицька міська рада від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до Конституції України і законів України володіє, користується та розпоряджається відкрито і прозоро об’єктами права комунальної власності.

4. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються міською радою відповідно до законодавства.

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують ефективність використання комунальної власності.

6. Перелік нерухомого майна, що є власністю територіальної громади, визначається міською радою відповідно до чинного законодавства і поновлюється один раз за квартал.

7. Контроль за використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади міста здійснюють міська рада і міський голова, який раз на рік інформує територіальну громаду про стан використання, збереження майна, що є у комунальній власності територіальної громади міста.  

Стаття 8.2. Фінанси територіальної громади міста

1. Фінансову основу діяльності територіальної громади становлять доходи міського бюджету, в тому числі кошти цільових фондів, цінні папери, фінансово-кредитні ресурси, місцеві податки і збори, кошти від приватизації, оренди, а також інші фінансові ресурси.

2. Міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть, у межах, визначених законом, випускати міські цінні папери, проводити лотереї,  отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні фінансово-кредитні установи. Виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, розміщувати належні громаді кошти в банках, отримувати відсотки із зарахуванням їх до доходів міського бюджету.

3. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, є складовою частиною фінансової основи міста. Підприємства комунальної власності мають самостійні фінансові баланси.

4. Управління міським бюджетом здійснюється за програмно-цільовим методом з розробкою програм з кожного напрямку соціально-економічного розвитку міста.  

Стаття 8.3. Бюджет територіальної громади міста  

1. Бюджет міста – це план формування та використання  фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування  протягом бюджетного періоду. Органи місцевого самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджет територіальної громади згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Бюджетним кодексом України.

2. Бюджет міста складається із загального і спеціального фондів. Частиною спеціального фонду є бюджет розвитку.

3. Доходи бюджету міста складаються з:

- місцевих податків і зборів;
- надходжень від закріплених законом окремих загальнодержавних податків;
- дотацій, субсидій та субвенцій із державного або обласного бюджетів;
- надходжень від відчуження об’єктів комунальної власності міста та земельних ділянок;
- надходжень від  місцевих позик та проведення лотерей;
- надходжень від оренди комунального майна та сплати за користування землею, іншими природними ресурсами;
- відповідної частки прибутків підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (чи частина прибутку, визначена рішенням міської ради), що зараховуються до фонду соціально-економічного розвитку міста;
- відповідної частки прибутку підприємств, організацій та установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;
- штрафів та відшкодувань;
- інших видів доходів, не заборонених законодавством України.

4. Кошти бюджету міста спрямовуються на утримання органів місцевого самоврядування,  закладів освіти, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, фізичної культури і спорту, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, інші місцеві програми та заходи, передбачені відповідним бюджетом.

5. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на  капітальні вкладення та на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.

6. У міському бюджеті може передбачатися резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру. Резервний фонд бюджету створюється рішенням міської ради. Рішення про використання коштів приймається виконавчим комітетом  міської ради.

7. Члени територіальної громади інформуються про використання бюджету  через загальні збори громадян, громадські слухання або публікації звітів у засобах масової інформації.    

Стаття 8.4. Спеціальні та цільові фонди міського бюджету

1. Міська рада може утворювати спеціальні та цільові фонди, визначати порядок їх використання відповідно до закону про Державний бюджет України.

2. Порядок формування та використання коштів вищезазначених фондів визначаються Положеннями, які затверджуються міською радою.  

Стаття 8.5. Місцеві податки та збори

1. Міська рада самостійно встановлює місцеві податки та збори відповідно до визначеного законом переліку у межах граничних розмірів ставок.

2. Механізми сплати місцевих податків і зборів до міського бюджету визначаються відповідними Положеннями, що затверджує міська рада.

3. Міська рада в межах своїх повноважень має право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки та збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.    

РОЗДІЛ IX. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА СЛАВУТИЧА  

Стаття 9.1. Мета розвитку територіальної громади.

Метою розвитку територіальної громади міста Славутича є забезпечення стабільного зростання всього комплексу показників якості життя мешканців міста за рахунок ефективного використання інтелектуальних, творчих, кадрових, виробничих, соціальних і природних ресурсів, наявних у місті.  

Стаття 9.2. Принципи сталого розвитку територіальної громади.

1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку  та необхідності встановлення балансу між задоволенням сьогоденних потреб міської громади і захистом інтересів майбутніх поколінь Славутича.

2. Сталий розвиток ґрунтується на принципах:

- створення умов для  ефективного використання інноваційно-інвестиційної політики розвитку початкового та різних видів бізнесу;
- ефективне використання всіх видів місцевих ресурсів;
- впровадження нових технологій в усіх сферах життєдіяльності;
- передбачуваність і зрозумілість дій місцевої влади.

3. Сталий розвиток територіальної громади реалізується шляхом розробки програм соціально-економічного розвитку міста в рамках стратегічного планування.  
 

Стаття 9.3. Пріоритетні напрями розвитку територіальної громади. 


1. Підвищення середньої тривалості життя мешканців міста шляхом:

- покращення екологічного стану території міста;
- розвитку матеріальної бази для спортивно-оздоровчої діяльності, пропаганда здорового способу життя;
- розвитку форм і підвищення якості медичного обслуговування населення міста, активної профілактичної роботи, зміцнення репродуктивного здоров’я населення, підвищення фізіологічної та соціальної активності інвалідів і людей похилого віку;  
- створення доброзичливого психологічного середовища в місті, у тому числі  впровадження у повсякденне користування Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади.

2. Постійне покращення  умов проживання мешканців міста:

2.1. впровадження та удосконалення комплексної системи управління якістю соціальних послуг

2.2. сприяння будівництву житла, в тому числі – соціального;

2.3. забезпечення ефективного функціонування та розвитку житлово- комунальної сфери міста; 

3. Підвищення реальних доходів та середньої заробітної плати мешканців міста шляхом:

- пріоритетного створення робочих місць у сфері високих технологій;
- забезпечення ефективної професійної орієнтації;
- забезпечення умов для створення і функціонування навчальних закладів різного рівня;
- створення умов для культурного і духовного розвитку громади.

4. Забезпечення зниження енергетичної залежності міста шляхом:

- диверсифікації джерел енергопостачання, створення і розвитку альтернативної енергетики;
- впровадження енергозберігаючих технологій;
- створення цільового резервного фонду та застосування методів страхового захисту.

5. Розвиток місцевої демократії шляхом:

- забезпечення відкритості, прозорості та відповідальності у роботі органів місцевого самоврядування, підтримання зворотного зв’язку з мешканцями міста, в тому числі за рахунок впровадження  новітніх інформаційних  технологій, у тому числі проекту "Електронне місто”;
- гарантоване забезпечення принципу рівних можливостей в усьому;
- залучення громадян міста до управління містом – розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, здійснення контролю за їх виконанням.

6. Забезпечення реалізації завдань, передбачених нормативно-правовими актами України щодо закриття Чорнобильської АЕС, особливо:

- Законами України «Про загальнодержавну Програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта Укриття на екологічно-безпечну систему»;
- «Про загальні  засади  подальшої експлуатації і  зняття  з  експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» (Із змінами та доповненнями);
- «Про спеціальну економічну зону «Славутич», Програмою соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутича в зв'язку із закриттям станції»;
- Програмою створення додаткових робочих місць для працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються після закриття станції та жителів м. Славутича.

7. Співпраця з Національною Академією Наук України в розробці і реалізації проекту створення багатоцільового дослідного ядерного реактора і науково-дослідного ядерного центру НАН України.    

Форма входа

Календар новин

«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Пошук

Корисні сайти

 
 

Статистика

free counters

SlavutichSchool1© 2020