Славутицька загальноосвітня школа № 1 Найкраща школа Slavutich School #1 The Best School Школа № 1 г. Славутич      


НАША АДРЕСА:
07100 м.Славутич Київської обл.
Проспект Др.народів,19 а/с 29 тел: (04479)2-38-57
e-mail: school1slavutich@ukr.net
Понеділок, 25.05.2020, 10:45

Меню сайту

Головна

Візитка школи

Досягнення вчителів

Досягнення учнів

Наші випускники - наша гордість

Учнівська організація "РУУШ"

Шкільна газета "The First"

Творчість учнів

Інформація для учнів

Інформація для батьків

Патріотичне виховання юного покоління

Кодекс етики

Статут територіальної громади

Книга пам'яті "Живі, поки пам'ятаємо"

Нормативно-правова база

Корисні сайти

Несекретні матеріали

Зовнішнє незалежне оцінювання

Державна підсумкова атестація

Фотоальбоми

Оголошення та новини

Форум

Положення про Раду

Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Славутицької міської ради Київської області
Затверджено
Загальнобатьківською конференцією
13 жовтня 2005р.
 
1. Загальні положення
 
1.1. Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 "Про затвердження положення про загальноосвітній нав­чальний заклад”.
 
1.2. Рада Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області (далі - рада) — це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.
 
1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області, цим положенням.
 
2. Мета, завдання і принципи діяльності ради Славутицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області
 
2.1. Мета діяльності ради є:
 
сприяння демократизації і гуманізації навчально-вихов­ного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 
формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'я­заних з організацією навчально-виховного процесу;
 
2.2. Основні завдання ради:
 
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приват­ними інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-пе­дагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчально­му закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихо­ванців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення на­вчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-ек­спериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (ви­хованців);
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загаль­ної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримці обдаро­ваних дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (ви­хованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
 
2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:
 
законності, гласності;
 
колегіальності ухвалення рішень;
 
добровільності і рівноправності членства.
 
3. Структура ради та організація її діяльності
 
3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II—III ступенів навчання, батьків і громадськості.
 
Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області
 
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними збо­рами (конференцією).
 
3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.
 
3.3. Рада працює за планом, що затверджується загаль­ними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю.
 
3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який оби­рається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути /директор та його заступ­ники.
 
3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.
 
3.6. Для вирішення поточних питань рада може ство­рювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
 
3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'я­заної з організацією навчально-виховного процесу, прове­денням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 
3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
 
3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законо­давству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
 
3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету нав­чального закладу.
 
3.11. Рада Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області:
 • організовує виконання рішень загальних зборів (кон­ференції);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про пред­ставлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагород­ження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнен­ня у вивченні окремих предметів";
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчаль­них планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихо­ванців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчаль­ний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних кате­горій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (яр­марків, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та куль­турно-масових заходів з учнями (вихованцями);
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'яз­кового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
 • розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
 • організовує громадський контроль за харчуванням і ме­дичним обслуговуванням учнів (вихованців);
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Форма входа

Календар новин

«  Травень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Пошук

Корисні сайти

 
 

Статистика

free counters

SlavutichSchool1© 2020